Sursa: nypost.com

O cas? eficient? energetic este o investi?ie inteligen?? pe termen lung ?i cu to?ii ar trebui s? tindem c?tre astfel de locuin?e.

Cum definim o cas? eficient? din punct de vedere energetic

Casa eficient? din punct de vedere energetic este locuin?a care consum? cât mai pu?in? energie pentru iluminare, înc?lzire ?i r?cire. În ultimii ani, construc?ia locuin?elor verzi a devenit o preocupare important? pentru constructori ?i dezvoltatori atât din perspective ecologice, cât ?i din perspective economice.

Casele pasive au cel mai înalt standard de eficien?? energetic? de pe glob ?i au drept obiectiv men?inerea unui consum total de c?ldur?, ap? cald? ?i energie electric? sub 42 kWh / m² pe an. Sigur, o cas? pasiv?, cu un asemenea consum pe an, e un obiectiv greu de atins, îns? asta nu înseamn? c? nu ne putem eficientiza casele treptat, cu fiecare an, pân? la atingerea ?elului impus.

Eficientizarea consumului de energie nu presupune doar izolarea locuin?ei, ci ?i un sistem de înc?lzire ce se bazeaz? pe energie regenerabil?, cât ?i un sistem de ventila?ie care s? extrag? aerul viciat ?i s?-l filtreze, f?r? s? se piard? c?ldur? în acest proces.

Casele eficiente energetic au un bilan? energetic sc?zut. Bilan?ul energetic al casei reprezint? energia consumat? pentru c? locuitorii casei s? aib? parte de confort termic ridicat ?i de o calitate a aerului superioar?.

Domul geodezic este un exemplu de construc?ie cu o eficient? crescut? din punct de vedere energetic, iar aceast? eficient? este datorat? în mare m?sur? formei acestei construc?ii.

Cum se construie?te o cas? eficient? energetic

Este mult mai u?or s? construie?ti de la zero o cas? eficient? din punct de vedere energetic decât s? cre?ti eficien?a energetic? a unei locuin?e deja construite. În etapa proiectului ai control total asupra construc?iei ?i po?i alege o orientare care s? sporeasc? eficient? energetic? a locuin?ei, precum ?i materialele, de la bun început. Iat? pa?ii cei mai importan?i pe care trebuie s?-i parcurgi pentru a construi o cas? eficient? din punct de vedere energetic:

? Alegerea loca?iei pentru construirea casei

Dac? ai în minte o locuin?? eficient? din punct de vedere energetic, lotul pe care este construit? ?i relieful sunt aspecte care pot influen?? pe termen lung costurile. O cas? la munte consum? mai multe resurse decât una la câmpie, de pild?. În m?sur? în care este cu putin??, alege un loc însorit ?i care s?-?i permit? s? construie?ti o cas? cu un consum cât mai mic de energie.

? Alegerea orient?rii casei

Orientarea casei este un aspect important, dup? care cei care cump?r? locuin?e se ghideaz? de decenii întregi. O cas? cu orientare spre nord va fi mai r?coroas? ?i va consum? mai mult? energie, în vreme ce orientarea spre sud este mai economic?.

? Dispunerea camerelor pentru cre?terea eficien?ei energetice

În partea de sud ?i est ar trebui dispuse dormitoarele, iar pe nord înc?perile în care nu e nevoie de foarte mult? c?ldur?.

? Alegerea materialelor de construc?ie

Printre cele mai eficiente materiale din punct de vedere energetic se num?r? o?elul reciclat, plac? de ciment izolat?, panouri structurale izolate, geamuri low-e, panouri de izolare sub vid.

? Alegerea izola?iei termice ?i hidroizola?iei

Izola?ia casei este esen?ial? când vorbim despre o cas? eficient? din punct de vedere energetic. În alegerea materialelor pentru izola?ia casei se iau în considerare criterii precum conductivitatea termic? (k or ?) ?i rezisten?? termic? (valoarea ? R). Polistirenul ?i vat? mineral? sunt op?iuni viabile, îns? se poate merge ?i pe variante ecologice precum spum? poliuretanic? din materiale vegetale, baloturile de paie, chiar ?i lân? de oaie.

? Proiectarea ?i alegerea acoperi?ului

Acoperi?ul rece este cel mai utilizat în construirea caselor eficiente energetic ?i reduce cu pân? la 10% consumul de energie.

? Proiectarea stresinilor ?i elementelor de umbrire

Stre?inile ?i alte elemente adiacente vor trebui proiectate astfel încât pierderile de energie s? fie minimale.

? Proiectarea, dimensionarea ?i alegerea ferestrelor

La nivelul ferestrelor se produc cele mai mari pierderi de c?ldur? a?a c? este de preferat s? alegi ferestre 4 seasons sau low-e ?i o tâmpl?rie de calitate superioar?, care s? nu permit? pierderile de c?ldur?.

? Alegerea unui sistem de înc?lzire/r?cire eficient

Pompele de c?ldur? sunt printre cele mai economice sisteme de înc?lzire a locuin?ei. În cazul în care nu se pot instala sisteme cu pompe de c?ldur?, centralele termice, mai ales cele în condensatie, respectiv aparatele de aer condi?ionat din clasele energetice superioare, care consum? pu?în? energie, sunt variante demne de luat în calcul.

? Folosirea elementelor naturale pentru cre?terea eficien?ei energetice a casei

Barierele de pomi, pergolele pentru umbrire sunt solu?ii naturale ?i ieftine pentru a cre?te eficient? energetic? a unei construc?ii.

? Controlului umidit??ii ?i ventil?rii

Sistemele de ventila?ie ce au ?i func?ie de control al umidit??ii ajut? la economisirea energiei utilizate pentru înc?lzirea ?i r?cirea locuin?ei, a?adar contribuie în mare m?sur? la cre?terea eficien?ei energetice a locuin?ei.

? Ventila?ia cu recuperare de c?ldur?

Sistemul de ventila?ie cu recuperare de c?ldur? este unul dintre cele mai economice. Principiul de func?ionare este foarte simplu: aerul cald este extras din cas?, iar c?ldur? acestuia se transfer? aerului rece absorbit de afar?, înc?lzindu-l. Sistemul poate fi utilizat ?i vara, pentru r?cirea casei.

? Folosirea surselor alternative de energie

O locuin?a alimentat? cu energie solar? prin intermediul panourilor fotovoltaice este cu siguran?? una dintre cele mai economice pe termen lung, cu siguran??, la fel ?i utilizarea energiei electrice produse de sisteme eoliene. O alt? op?iune, care este folosit? inclusiv în România, în Beiu?, de pild?, este sistemul de înc?lzire cu ap? geotermal?.

Cre?terea eficien?ei energetice a unei case

Dac? imobilul este deja construit ?i cas? nu poate fi proiectat? din start pentru a consum? cât mai pu?în? energie, putem apela la solu?ii ulterioare. Cei interesa?i pot accesa fonduri prin programul Cas? Verde care are drept obiectiv eficientizarea locuin?elor. Prin intermediul acestui program se pot accesa fonduri pentru izolarea locuin?ei, cât ?i pentru instalarea unor sisteme care s? furnizeze energie electric? din surse regenerabile.

Putem mic?ora consumul de energie pentru o locuin?a deja construit? sau un apartament prin:

? Izolarea interioar? a pere?ilor ? cu polistiren, vat? mineral? sau materiale ecologice precum balo?ii de paie
? Izolarea exterioar? a pere?ilor
? Schimbarea geamurilor ? pentru c? la nivelul geamurilor se pierde cea mai mare cantitate de c?ldur?, schimbarea lor poate îmbun?t??i în mare m?sur? confortul termic în locuin?a
? Izolarea acoperi?ului, mansardei sau terasei
? Izolarea subsolului
? Eficientizarea sistemului de înc?lzire/r?cire
? Eficientizarea consumului de energie ? prin utilizarea de becuri economice, economizoare, echipamente economice, electrocasnice noi cu clasa energetic? ridicat?
? Eficientizarea înc?lzirii apei menajere sau reducerea consumului de energie
? Folosirea unor sisteme inteligente de monitorizare a temperaturii, umidit??ii ?i altor factori de confort ? termostatul, de pild?, contribuie foarte mult la economisirea energiei

Construc?iile eficiente energetic reprezint? viitorul în ceea ce prive?te locuin?ele noastre ?i nu numai. Investind în solu?ii care s? duc? la economisirea energiei vom face ?i economii substan?ele ?i vom avea în acela?i timp grij? ?i de mediul înconjur?tor.

Sursa: www.bricodepot.ro

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *